Sef-pity ni Inday

Ako'y nanliit

Sumikip bigla ang dibdib

Nagmukmok sa kwarto

Puno ng pighati

 

Agad tinanong sa sarili

'' Panget ba ako? ''

'' May mali ba sa akin?''

'' May kulang ba sa akin? ''

 

Ipinikit ko ang aking mata

Ngunit ang imahe ay naglalaro sa aking isipan

Kinagat ko ang ibabang-labi ko

At wala sa sarili napangiwi

This poem is about: 
Me

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741