Soup Joumou Ayisyen

 

Bon appetit a tout Ayisyen zanmim yo,
Moun ki pral bwè, manje, deguste bon soup joumou,
Ke nou fè ak joumou, kou koden, makawoni, ke bef,
Kawòt, yanm, seleri, pèsi, ak lot bon legim.

Sa a se yon soup pwisan, avek anpil istori,
Ki gin yon mesaj fò. Sa se yon tradisyon
Ki te kòmanse apre batay nan Vertières,
Lè Lame Ayisyen te kase djol lame franse a.

Ayiti goumen ak tout fos pou Endepandans li,
Ke li pwoklame 1ye janvye.1804 nan Gonayiv, Ayiti,
Aprè sa, li se premye Repiblik Nwa
Nan mond lan. Sa a se yon gro bagay.

Soup joumou senbolize Respè, Libète,
Endepandans, Lapè, Egalite ak Liberte. Soup sa kanpe
Kont esklavaj, prejije, rasis, volè, enjistis,
Sipremasi blan manan, inegalite ak prejije.

Zansèt ayisyen nou pa t 'kapab konsome bon soup sa
Anvan, kote se sèlman Kolon yo, Affranchis yo
Ou Ansyen Esklav yo te kapab jwil. Defèt Jeneral Rochambeau
Pa Jeneral J.J.Dessalines te chanje senaryo a tout antye.

Souple jwenn tout Ayisyen nan tout mond lan pou nou bwè,
Manje ak deguste 'soup joumou', soup kalbas Ayisyen,
Nan premye jou nan chak ane. Selebre nan souvni toot vanyan gason,
Ak fenm ki te goumen pou Libète, Egalite ak Fwatènite.

Tanpri, li istwa ti bon peyi misterye sa ke yo rele Ayiti,
Pou nou amelyore konesans nou nan istwa mond sila.
Pèp ayisyen, malgre yap batay tout tan e yo pa entèn yo,
Yo gen anpil fòs; yo fleksib, amikal, komik e yo entelijan.

 

P.S. Translation of 'Haitian New Yaer's Yellow Squash Joumou Soup'.

Copyright © Desanm 2016 Logerie Hébert, Tout dwa rezève
Hebert Logerie se yon otè ki ekri plizyè powèm.

  Saturday, December 31, 2016

 

This poem is about: 
Me
My family
My community
My country
Our world

Comments

Additional Resources

Get AI Feedback on your poem

Interested in feedback on your poem? Try our AI Feedback tool.
 

 

If You Need Support

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741