Lè Nou Di Orevwa

Nou pa konnen

Lè nou di orevwa

Paske demen

Se pou sèlman Bondye nan syèl la

Nou pa konnen

Si se pa yon dènye vizyon

Si se pa yon dènye chanson

Menmsi nou jèn e fò

Si se pa yon dènye dans, yon denye efò

Ki kote flèch fatal la sible

Ki kote ke li pwente

Nou tou senpleman pa konnen

Menmsi ke nou beni e ke yo renmenn

Dènye jou an ap vini tankou yon zeklè

Dènye souf la ap fini tankou yon lè

Ki disparèt kwè yon move richès

Pou pote doulè ak tristès

Lavi se yon fenomenn ranpli ak malè

Bondye ap tande rèl nou

Rèl, sanglo, anmwey frè ak sè nou

Bondye tande tout priyè nou

Bondye wè dlo nan je nou

Bondye wè ki jan nou mouye e tranpe tout ban yo

Lè nou ap mache, deplase

Nou pa konnen

Ki lè ke nou pral trepase

Nou pa konnen

Anyen de demen

Nou pa konnen

Anyen de dènye jou nou anba syèl la

Nou pa konnen

Lè nou di orevwa

Lè nou di adye

Se sèl Bondye, se sèl Bondye

Gran Mèt la ki konnen

Si nap ka di yon lòt bonjou

Sou la tè, anba syèl sila

Si nou pral wè yon lòt jou

Nou senpleman pa konnen

Anyen, anyen de demen.

 

P.S. Powèm sa a dedye a nou tout.

Nou déjà manke sè ke nou renmen anpil Tania Marissa Joseph Maranhão

Powèm sila se yon tradiksyon de ‘ When We Say Goodbye’ de Hébert Logerie.

 

Copyright © 27 avril 2022, Hébert Logerie, Tout dwa rezève

Hébert Logerie se otè plizyè liv pwezi.

 

 

This poem is about: 
Me
My family
My community
My country

Comments

Additional Resources

Get AI Feedback on your poem

Interested in feedback on your poem? Try our AI Feedback tool.
 

 

If You Need Support

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741