Mayo

Sun, 06/04/2017 - 10:34 -- Eowmy

Location

Iloilo
Philippines

Mga lin-ay nga naga linya, tanan sila ma-anyag

Naka-arko mga kilay, buhok nagapamulak

Manggaran nga mga trahe, sapatos nga nagabadlak

Mga kapa nga malabà, nagasangyad guid sa duta.

 

Sa ila pagparada, ang dalan naga-hawà

Paypay nga malapad, mga panyo nakahandà

Hubon sang maniniyot, daw sa mga batà

Sa dalan nagadalagan kag nagapalumbà.

 

Mga mirón sa kalye, li-og nagalalabà

Nagadutdot, nakipagdas-ok alagyan ginapangità

Balhas nagasamò, anghit naga antà

Kapoy gina-antos para makakità.

 

Sang makalampuwas ang pinaka-ulihi nga sagala

Naghawan man gilayon ang kilid sang karsada

Kag sa nagaka-tabô, diutay lang nakadipara

Sang daw ilo nga naglabay ang karo sang Santa.

This poem is about: 
My community
Poetry Terms Demonstrated: 

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741