Poems from bernardrcs

Sitting here thinking about all the mistakes I've made. Sitting here thinking about the mistakes I may make. When I look in the mirror i...
bvfvcvfgvfdvdfvfdvnmfkfkbvfbfskfhrrjfvvvvvvvfdjfsdjfjfjsnhfSSittinggbdhgggfgfdd here