Wiersz 3 - (Cykl "Poematy") - Czarna sukienka

W czarnej sukience,

Falbankowej,

Na srebrnej toni księżyca,

Mieni się

Bystrzyca...

 

Czarne okulary,

Okrągłe,

Niemeńskim rumieńcem opatrzona,

Pani na czarno ubrana,

Szalikiem różowym tulona...

 

Na piersiach spoczywa

Czarnego krzyża trup świeży,

Nimfomańskim erotykiem

Nekrofilii tumaniącej

Tumany kurzu i brudu...

This poem is about: 
Me
My community
Our world

Comments

Additional Resources

Get AI Feedback on your poem

Interested in feedback on your poem? Try our AI Feedback tool.
 

 

If You Need Support

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741