24 bars

oo alam kong hinde pa ako sikat pero susubokan ko lang nmn kahit hinde ko pa mas

yadong alam oo cge kahit ulit ulitin pa natin itong aking  rap cge subokan natin unang pahina 

kahit akong isang bata marami na akong alam siguro hinde nmn lahat pero sunobukan ko lang

itong 24 bars

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741