I AM

Adeb́oĺa ́ òòòòò Ìshòlá omo Adé Omo ìyíọlásemí, omo Adégbóyèga Ìshol̀á Omo tápà Adé Omo Ọba Olójòkú ti ilu Òjòkú Òjòkú, mosè mo jalú omo Arógun díyàn Mo deĺe ́mo kiẹ́ oooo Adeb́oĺa ́Omo Oba (Rezthapoet, Rezthapoet) I am I am that pride The fruit beneath the tree I am I am that bride The beauty, adorning the heritage I am The son of lions by generations, Generation, I am - X, generation Y, generation Z A new sprout, sprite of trite lineage Heir Apparent, here apparent A patent, I am Blue by the blood Blue pill beneath the skin On my day of birth, I came by umbilical – blue by the cord The trumpet, was blown   Like in biblical times So cynical minds, align for this blue eyed melanin bundle of royalty A gathering of THOMASES, doubtful eyes before whom I was born Of no loyalty, to dreams I beam, sweetness to life like molasses (Adebola, I am) The crown, to greatness (I am) The throne, to greatness I am that twin to whom defeat and mediocrity are no food – they are tasteless (Omo Taíýe,́ I am) I am that twin REZthaPoet  Bridge/Horn: Hmmmm O seun, Oseun A laĺe ̀ ilu ̀ Òjok̀u ́ yo ́ gbè ọ́ Hmm/m Waá̀ sere Hmm Oriḱi:̀ Èjir̀e ́ ara ́ is̀okuǹ Eduń jobi ́arómo sẹ̀ Òdé kí ilé kún Òkuń òdẹ̀ dẹ̀ terut̀erù Wíní wíní lójú orogún Èjì wọ̀ rọ̀ loj́u ́ ìya rẹ̀ ̀Ọbẹ́ kìsì bẹ́ kẹ́ sé

 

This poem is about: 
Me
My family

Comments