Wiersz 2 - (Cykl "Poematy") - Cukier

Chleb smakował jak pączek,

Mąka jak cukier puder,

Ser niczym marmolada pyszna,

Cukierniopiekarnia w dolinie Słodyczy

 

Złociste pajdy chleba,

z kłos żytnich i pszennych się splotły,

Warkoczyki plecione,

Mąką dekorowane

 

Anielic białych pochody...

 

Cud Życia,

Natura plony swe daje,

Na chlebie pączek powstaje,

Cukier puder...

This poem is about: 
Our world

Comments

Additional Resources

Get AI Feedback on your poem

Interested in feedback on your poem? Try our AI Feedback tool.
 

 

If You Need Support

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741