Wiersz 1 - (Cykl Poematy) - Miłość zakwitła

Kwitnący rumianek,

Fiołkowe pola pełne fioletu,

Czerwień na ustach Twych

Zanurzonych w głębi moich,

Dotykam Twoich policzków,

Pełnych dziewczęcego różu,

 

W ramionach Twych zasypiam znużona,

Niezapominajek łąka kwiecista,

Zanurzam się w Twą dziewczeńską toń,

Na łonie Twym głowa ma spoczęła,

Niejednostajnie bicie serca ucichło,

Zasnęłam przy Twym boku,

 

Miłość, czerwone róże pachnące,

Dwie dziewczyny jak dwa filary,

Na których pnie się Cywilizacja,

Malutka wyspa Morza Egejskiego,

Lesbos, to tam Cię poznałam,

W snach objawiona dziewczyno

This poem is about: 
Me
My family
My community
My country
Our world

Comments

Additional Resources

Get AI Feedback on your poem

Interested in feedback on your poem? Try our AI Feedback tool.
 

 

If You Need Support

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741