Thẹn

Thầm lặng yêu em tự thuở nào
Nụ cười ánh mắt chẳng dám trao
Em đi gót nhẹ nhìn len lén
Xa rồi mới dám nói thầm yêu.

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741