Say

Nghiêng hồ cạn chén quên thân phận
Ướt đẫm hồn ta giọt rượu nồng
Hơi men say đọng ngưng thành khói
Vấn vít còn vương chút bụi hồng.

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741