Quán nhỏ

Khẽ khàng quán nhỏ lầu cao
Lời em mặn ngọt lạc vào lòng anh.
Đêm qua gió nổi lạnh lùng
Lầu cao quán nhỏ – Em còn nhớ không ?
This poem is about: 
Me

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741