Nhớ

Vòm khuya đầy ắp trăng suông
Bãi lau lách sậy nỗi buồn lắt lay.
Gió rùng – tay nắm bàn tay
Chút êm ái cũ lại… đầy như trăng.
This poem is about: 
Me

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741