Ngày em vào đại học

(Tặng bé Phương)
 
Sân trường em đứng đó
Một khoảng trời lặng trôi
Chồi non vừa nhú dậy
Em lại thi xong rồi.
 
Em sắp vào đại học
Thăm lại ngôi trường xưa
Như thăm người thương cũ
Biết nói sao cho vừa.
 
Em không còn vụng dại
Người lớn thì chưa đâu
Cuối buổi thời “tám X”
Ở lưng chừng dại khôn.
 
Hoa còng hồng phơn phớt
Vẫn một màu tươi nguyên
Lòng em còn hồ hởi
Bao ước vọng đầu tiên.
 
Bố mẹ cho hình hài
Tâm hồn và khối óc
Trải bao tháng ngày dài
Thầy cô mài bóng ngọc.
 
Năm năm ngày trở lại
Bao ước vọng đầu tiên
Đừng tan trong kỷ niệm
Mà hiện hữu nhe em.
This poem is about: 
My family

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741