Níu

Có những đồi hoa sim gọi hồn qua giông bão
Lần này chắc mẫm sẽ vui đây
Nếu hoàng hôn tan rồi không tụ nữa
Thì giọng hát nàng níu mãi ở trần gian...

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741