Mẹ ngồi giặt áo cho tôi

(Thương tặng mẹ)
 
Mẹ ngồi giặt áo cho tôi
Áo bùn lấm láp từ hồi tuổi thơ
Và cho đến tận bây giờ
Tôi còn để mẹ giữa bờ lấm lem.
 
Mẹ ngồi giặc áo cho tôi
Mồ hôi mẹ thấm ướt lời ca dao
Trong thau sóng bọt tuôn trào
Mẹ còn chìm nổi cần lao đến giờ.
 
Mẹ ngồi giặt áo cho tôi
Qua năm tháng rộng hè rồi thu sang
Nhà tôi góc nhỏ bên đàng
Mẹ tôi ngồi nép cho làn xe qua.
 
Mẹ ngồi giặt áo cho tôi
Nắng nôi bóng mẹ không lời thở than
Mẹ tôi cười mỉm dịu dàng:
“Áo còn chưa sạch mẹ càng giặt lâu”.
 
Từ ngày tôi biết làm thơ
Bài thơ giặt áo đến giờ chưa xong
Trong mơ giấc ngủ nhủ lòng
Bàn tay mẹ giặt không còn rát đâu !
This poem is about: 
My family

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741