Lè Yo Ba Ou Zam

Lè yo ba ou zam

Pa itilizel kont frè ou, sè ou

Kouzen ou ak zanmi ou

Moun ki ba ou zam

Pa zanmi ou, yo se ènmi ou

Lè yo ba ou zam

Itilizel kont moun

Ki ba oul la. Bon moun

Bay bon edikasyon, manje

Mete ou lekòl, ede

Pou ou ka yon vinn yon bon bagay demen

E li pa mete ou nan move chemen

Bon moun pa ba ou dròg, alkòl, tafia

Pou gache vi ou, pou ou ka tounen yon malfra

Lè yo ba ou zam

Defan frè ou ak sè ou

Lè yo ba ou zam

Defan peyi ou ak pèp ou

Pa vann peyi ou

Pou bon manje, move manje ak vye lajan

Mwen kwè ke ou entèlijan

Ou konprann sa kem vle di ou a

Pa tande vye koronpi, vye malfra

Vye kriminèl kap voye ou al kidnape

Vòlè, vyole konstitisyon, brile, fè vyolans e touye

Toujou proteje peyi ou

Toujou renmen frè ou ak sè ou

Toujou proteje kouzen ou

Ak tout bon zanmi ou

Lè ke yo mete zam nan men ou

Poze, panse, reflechi  avan ke ou

Aji mal, avan ke ou kidnape e touye

Peyi ou se manman ou

Pa kite oken etranje

Vinn mete devizyion nan mitan pèp ou

Pèp ou se manman ou ak papa ou

Kreyòl pale, kreyòl konprann

Ou trè entijan. Mwen kwè ke ou konprann

Peyi nou pa fè zam

Ou pa fèt pou detwi nanm

Ou se bon bagay

Ki pral fè bon bagay.

 

Copyright © Me 2021, Hébert Logerie, Tout dwa rezève

Hébert Logerie se otè plizyè koleksyon powèm nan plizyè lang.

 

 

 

 

This poem is about: 
Me
My family
My community
My country
Our world

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741