H67

(Tặng Trần Phương Thanh và Thiên Hà).


Hoa cải vàng cãi lẫy với đồng xanh
Nàng trong đó chòng chành một giọt nắng
Dế kêu vang trời, anh thì bắng nhắng
Về đi thôi, em cởi áo cho nhìn.

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741