H65

(Siêu tưởng 2 - Tặng nhà thơ Nhật Yên).


Mời em cạn hết chén này
Quay nghiêng làm đổ một dây tơ tình
Cơn say cột lấy chúng mình
Em xinh hết ý, anh thình thịch tim.


Ố ồ vóc dáng thướt tha
Không ngờ rượu cũng cho ta phê người.


---
(*) Cảm tác từ hình chụp một chai rượu đổ nghiêng, váng rượu đổ tạo mơ hồ thành hình một người mẫu cá tính và tất nhiên rất đẹp.

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741