H64

(Tặng nhà thơ Bùi Kim Hường).


Quán không tên em gọi bằng quán cỏ
Vướng vào người tơ tóc nhủi vào tim
Em lể ra thành bài thơ diễm lệ
Vỗ lên trời hóa một cánh chim.


---
(*) Cảm tác từ bài thơ “Quán Không Tên” của nhà thơ Bùi Kim Hường.

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741