H62

(Đẹp đôi - Tặng Vi Châu và Quốc Thắng).


Tài tử giai nhân ôm chắc nẹo
Phượng tím bên trời vẫn đẹp đôi
Thiên thần bay quẩn tình xanh mãi
“Chuyến xe về chắc phải đưa nôi”.

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741