H61

(Tặng Hoàng Hải My).


Người bảo cùng tôi xây bến mộng
Ừ thì thương nhớ sẽ thành yêu
Đường cong sóng vỗ sáng đêm khêu
Cái cau mày cũng thành câu chụt chụt...

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741