H60

(Ấm ức - Tặng Lệ Quyên).


Chiêm bao chợt gặp người trong mộng
Hát một bài rồi lặng lẽ bỏ đi
Trai tơ mắt nhìn theo ấm ức
Chưa hôn nàng thì vẫn chưa phê!

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741