H59

(Đồng thuyền - Tặng Nguyễn Thị Tú).


Đồng thuyền sang bến mộng
Thiết tha những buổi đầu
Chèo thuyền trong sóng dữ
Có chịu chết vì nhau?

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741