H58

(Hiệp nữ - Tặng Hoàng Châu).


Đội chùm hoa phượng vĩ
Nàng là nữ thần hoa
Hồng Phất tìm Lý Tịnh
Có hết một đêm dài?


Đội chùm hoa phượng vĩ
Hiệp nữ tìm trung nhân
Ở trong lòng trai trẻ
Ngọc ngà một tấm thân.

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741