Hư thực

Người đi mật ngọt hơn lời nói
Yểu điệu không còn tuổi tác đâu
Xinh xinh tà áo trong tà áo
Chập chờn mê mộng cõi nào đâu.


Theo theo lối nhỏ người nho nhỏ
Khoảnh khắc tan trường bước Anh văn
Không không sắc sắc người ảo ảnh
Tuổi tác không còn ở bước chân.


Hư hư thực thực người rơi xuống
Cõi trần bỗng một nàng-cô tiên
Sân trường vắng lặng mà không lặng
Thình thình trống đập ở trong tim.


Hoa hoa nắng tỏa hoa màu mắt
Mắt tỏa màu hoa áo lụa dài
Trang trang nghiêm nghiêm mà thương lạ
Động động trong lòng cánh hoa bay.

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741