Gặp người

Vẫn biết lòng ta là chỉ một
Thuở này “lỡ hẹn với ca dao” (1).
Biển xa khuất lấp sau hàng đảo
Tình ca một khúc sóng dạt dào.
 
---
(1) Bài thơ “Lỡ hẹn cùng ca dao” – Thanh Nguyên.
This poem is about: 
Me

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741