Gặp lại

Rồi đó ! Thôi em ! Lại gặp nhau
Gượng cười thăm hỏi chuyện chi đâu.
Quay lưng ánh mắt chìm phố nhỏ.
Dòng người cuồn cuộn chảy về đâu ?
This poem is about: 
Me

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741