Epi Nou Pati San Anyen

Nou vini

Nou flannen

Epi nou pati

Se tout sa nou konnen.

 

Sou latè nou vini

Nou navige, nou flannen

Epi nou pati san anyen

San papye, san lajan, san yon peni.

 

Se bonjou ke nou di

Nou pale, nou chante, nou ri

Epi san anyen nou kouri ale

San frèn ak sèn, san propryete e san papye.

 

P.S. Tradiksyon 'And We Depart With Nothing'

from Haitian Creole.

 

Copyright © Avril 2022, Hébert Logerie, Tout dwa rezève

Hébert Logerie se otè plizyè liv pwezi.

 

 

This poem is about: 
Me
My family
My community
My country
Our world

Comments

Additional Resources

Get AI Feedback on your poem

Interested in feedback on your poem? Try our AI Feedback tool.
 

 

If You Need Support

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741