Drapo Nou Se Manman Nou Ou Byen Bon Pitit Pa Konn Vòlè Manmanl

Bon pitit pa konn vòlè manmanl

Bon pitit pa tete poul ka krache lèt manmanl

Bon pitit renmen papal ak manmanl

Bon piti pa brile, kidnape, touye e piye

Poul  ka bay yon lòt ki byen deja a letranje

Peyi nou se menm jan ak yon manman

Fòk nou pwoteje lakay nou toujou anvan

Nou al vann peyi a pou po patat, pou fatra

Peyi a se yon manman kap vann akra

Griyo, fritay, kasav pou ede pitit li yo

Yon bon lidè pa fèt pou aji tankou yon idyo

Ki pa konn sa ki bon pou peyi li e pou

Pèp li. Yon bon lidè pa ni koronpi, ni fou

Peyi nou se yon manman ki gen anpil pitit

Manman nou se yon peyi ki gen anpil pitit

Drapo nou se yon manman ki gen anpil pitit

Se pou nou kanpe pou defann manman nou

Se pou nou kanpe pou defann drapo nou

Fòk nou pa kite vye kriminel koupe kou nou

Se bon sitwayen, bon pitit ki pou gen la viktwa

Se pou nou fè tout vòle respekte la lwa

Sitou Konstitisyon an ki se manman lwa peyi a

Peyi nou se manman nou, fòk nou defann li

Drapo nou se peyi nou, fòk nou batay pou li

Fòk nou renmen manman nou e pwoteje li

Avèk tout fòs nou, avèk lavin  e nanm nou

Manman nou se yon peyi, fòk nou bal lanmou

Drapo nou se manman nou, fòk nou toujou batay pou li.

 

Copyright © Me 2020, Hébert Logerie, Tout dwa rezève.

Hébert Logerie se otè plizyè koleksyon pwezi.

 

 

This poem is about: 
Me
My family
My community
My country

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741