Diễn

Em tặng quà rồi anh mới đề thơ
Vì hồn anh phải thêm một lần hóa sinh để quấn quít bên em mỗi đêm về mộng mị
Em có nhớ qua bao lần diễn xuất?
Mỗi vai diễn cho đời đâu phải cuộc đời em
Em phải hứa lần này diễn như không diễn
Cuộn phim nào không tua lại mới hay
Cho Holywood trố mắt vì chúng mình đóng phim mà không diễn...

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741