Chèo

Thu Hòa xinh tươi hát hay chèo bốn bận sông Tương
Mặt trời ló dạng phương xa mây vờn trăng nước mênh mang
Nàng nhoẻn miệng hồn hậu hoa tròn như cuộc tình vòng mãi đến nghìn năm
Con nhện đa tình giăng tơ bắt sợi nắng vàng long lanh như giọt đàn bầu rung lên huyền hoặc
Nàng chợt khóc cười hoa gạo đỏ rợp trời gõ kiến ngậm ve sầu đừng làm lạc lối thu sang.


Sao em không nói lời yêu đương khi hội chèo đi ngang ngõ?
Nguyễn Bính ngày xưa mải mê í a nên không thấy anh tìm em qua trăm ngả
Lời thơ vội vàng giá lạnh mùa đông tuyết bay sân đình nhiều hơn nắng tỏ
Dẫu muộn màng xuân thu mấy độ trăng vàng trôi qua nỗi nhớ, quân tử hồi đầu đào lý nương vào tuyệt diệu.


Điệu chèo có mỏi, nón thúng quai thao năm sau tầm xuân lại nở
Xuôi dòng lục ngạn chỗ nào cũng thấy quê hương nên em muốn anh mê nghe em thả bùa mê vào lúc trăng tròn...

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741