Cây đàn cổ tích

Ta trở về bên cây đàn cổ tích
Bụi bám đầy tiếng hát hôm xưa
Sáu dây lạnh tay mình ve vuốt mãi
Kỷ niệm nào mỏng mảnh chạm đôi tay.
This poem is about: 
Me

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741