Ann Kase Tout Chenn Yo

Ann koupe tout chenn yo

Poun ka rive laba a

Ann pran tren yo

Poun ka rive laba a

Nou dwe goumen pou dwa nou

Nou ap fè jou

Tounen dè nwit ki gen bèl syèl ak etwal

Pou nou ka genyen dè bèl jounen.

 

Ann kraze tout chenn yo

Ansanm

Ann pran tren yo

Ansanm

Poun ka rive sou tèt mòn lan

Mesye e madam, sa a se pa yon ti pèlen

Nou detèmine pou nou rive laba a

Se dwa nou sou la tè sila.

 

Ann kraze tout vye chenn yo

Avèk tout fòs nou

Ann pran tren ki rapid yo

Nan mitan batay la

Nou pral fè nwit tounen jou

Pou nou ka genyen pi  bèl jounen

Lit la long, plin ròch, pikan ak fatra sou rout la

Sa a se yon batay ke nou pral genyen.

 

P.S. Tradiksyon de ’Let’s Break The Chains’

Ke Hébert Logerie ekri.

 

Copyright © Me 2021, Hébert Logerie, Tout dwa rezève.

Hébert Logerie se otè plizyè koleksyon pwezi.

 

 

This poem is about: 
Me
My family
My community
My country

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741