Ai biết

Ai biết tài hoa nở mấy lần
Mười năm vẫn hát một Nguyệt Anh
Đêm trăng dìm chết vào cổ nguyệt
Lại bật dây đàn cuộc tái sinh


Ai biết mười năm nàng có đợi
Thương nhau trời quẫy cuộc tình đau
Đã trót ngày xưa ôm bóng nguyệt
Cúi đầu tìm lại được kiếp sau


Ai biết mười năm chưa chắc muộn
Đem tình đổi được vốc hoa xuân
Em cho anh gởi vào âu yếm
Thời gian vuốt nhẹ ở trên lưng.

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741