Ước gì

Ước gì ta là đóa hoa hồng
Được môi nàng êm ái nhẹ hôn
Ước gì ta là con chim nhỏ
Đến bên nàng khẽ hót véo von.

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741